برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای خلیج فارس

1401/4/7 0:0

این برنامه طبق هماهنگی  و برنامه اعلام شده از طرف پزشکان می باشد. جهت اطمینان از حضور پزشک مربوطه در تاریخ مورد نظر لطفاً یک روز قبل از طریق سایت نوبت دهی و تماس با شماره تلفن 07731553 اقدام نمایید.

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول تیر ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم خرداد ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول خرداد ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول اردیبهشت ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم فروردین ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول فروردین ماه 1403

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم اسفند ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول اسفند ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم بهمن ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول بهمن ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم دی ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول دی ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم آذر ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول آذر ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم آبان ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول آبان ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم مهر ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول مهرماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم شهریورماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول شهریورماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم مرداد ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول مرداد ماه1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم تیرماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول تیرماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم خرداد ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول خرداد ماه 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم اردیبهشت 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول اردیبهشت 1402

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول اسفند ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم بهمن ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول بهمن ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم دی ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول دی ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم آذر ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول آذر ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم آبان ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول آبان ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم مهرماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول مهرماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم شهریور ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول شهریور ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه اول مرداد ماه1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم مرداد ماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان  در نیمه اول تیرماه 1401

برنامه هفتگی پزشکان در نیمه دوم تیر ماه 1401

 

کلمات کلیدی:
برنامه.هفتگی.درمانگاه.شهدای.خلیج.فارس    

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1403

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >